Административные элиты: автономия или подчинение?

 • Ирэна Паньков Институт политологии Польской академии наук, ул. Полна, 18/20, 00-625, г. Варшава, Польша

Аннотация

Представлены результаты исследований формирования административной элиты в современной Польше. Особое внимание уделяется взаимодействию между политиками и чиновниками. Показано, как административные элиты воспринимают свои задачи и обязанности. Эмпирическую основу анализа составляют 50 глубинных интервью, проведенных в 2013 г. с директорами и заместителями директоров департаментов в польских министерствах.

Биография автора

Ирэна Паньков, Институт политологии Польской академии наук, ул. Полна, 18/20, 00-625, г. Варшава, Польша

доктор политических наук; профессор

Литература

 1. Weber M. Polityka jako zawód i powołanie. Kraków, 1998.
 2. Hausner J. Zarządzanie publiczne. Warszawa, 2008.
 3. Zybała A. Polityki publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach. Jak działa państwo, gdy zamierza/chce/ musi rozwiązać zbiorowe problemy swoich obywateli? Warszawa, 2012.
 4. Field L. G, Higley J., Burton M. G. A New Elite Framework for Political Sociology. Rev. Européenne des Sci. Sociales. 1990. Vol. 28. P. 149 –182.
 5. Etzioni-Halevy E. O autonomii elit w demokracjach zachodnich. In: J. Szczupaczyński (wybór i oprac.) Władza i społeczeństwo. Warszawa, 1998.
 6. Heywood A. Politologia. Warszawa, 2006.
 7. Peffley M., Rohrschneider R., Elite Beliefs and the Theory of Democratic Elitism. In: R. J. Dalton, H. D. Klingeman (eds). The Oxford Book of Political Behavior. Oxford, 2007.
 8. Pańków I. Elita polityczna w teoriach i percepcji polskich parlamentarzystów. Studia Polit. 2008. No. 20. S. 205–227.
 9. Nalewajko E., Post B., Dobre państwo i dobry urzędnik – krystalizacja wzorów normatywnych w środowisku rządowych elit administracyjnych. Studia Polit. 2014. No. 3 (35). S. 83–106.
 10. Krasnodębski Z. Maxa Webera projekt socjologii rozumiejącej. Studia Socjologiczne. 1985. No. 1. S. 231–242.
 11. Skotnicka-Illasiewicz E. Administracja rządowa i jej elity w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Studia Polit. 2014. No. 3 (35). S. 129–152.
 12. Putnam R. The Political Attitudes of Senior Civil Servants in Western Europe. A Preliminary Report. Br. J. Political Sci. 1993. Vol. 3, No. 3. S. 257–290.
 13. Peters B. G. Administracja publiczna w systemie politycznym. Warszawa, 1999.
 14. Żyro T. Wstęp do politologii. Warszawa, 2006.
 15. Obłój K. Strategia organizacji. Warszawa, 2001.
 16. Mach B., Mocek S. Rola współczesnej inteligencji w porządku demokratycznym. In: I. Pańków (red.). Meandry legitymizacji. Warszawa, 2011.
 17. Mikułowski-Pomorski J. (red.). Między tradycją a wyzwaniami współczesności. Kraków, 2005.
 18. Świderski B. Konfrontacja «cienia» z «panem», Plus Minus, Rzeczpospolita 7 X 2000 głos w dyskusji Czy zmierzch inteligencji? 2000.
 19. Ajnenkiel A. Administracja w Polsce. Zarys historyczny, Książka i Wiedza. Warszawa, 1977.
 20. Kamiński A. Dezercja elit. Konsolidacja ustroju politycznego w pokomunistycznej Polsce. Warszawa, 2014.
 21. Lasch Ch. Bunt elit. Kraków, 1997.
 22. Wojciszke B. Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa, 2003.
Опубликован
2019-03-07
Ключевые слова: административная элита, политика и администрация, ответственность, автономия, подчинение
Поддерживающие организации Материал эмпирического анализа был собран в процессе исследования в рамках гранта Национального центра науки «Административные элиты и политические государства: профессиональная самоидентификация, взаимодействие» (№ 2011/03/B/HS5/00825).
Как цитировать
Паньков, И. (2019). Административные элиты: автономия или подчинение?. Журнал Белорусского государственного университета. Социология, 2, 111-118. Доступно по https://journals.bsu.by/index.php/sociology/article/view/1632