Published: 2022-12-30

Articles and Reports

Round Table

  • Alexander N. Danilov, Dmitry K. Bezniuk, Iosif M. Bogdevich, Pavel A. Vodopiyanov, Igor D. Volotovsky, Anatoly I. Zelenkov, Agamali K. Mamedov, Marina A. Mojeiko, Anatoly V. Rubanau, Larissa G. Titarenko, Vyacheslav K. Shcherbin
    12-33

From the Working Table of a Sociologist